logo Helse Vest

Reservasjon i helseregister

Helseregistera blir brukt for å betre kvaliteten og gjennomføre forsking i helsetenesta. Dei baserer seg på innsamling av data frå pasientjournalar. Dersom du ikkje ønsker at slike opplysningar skal hentast frå din journal, kan du reservere deg mot dette.

​​​​Som pasient har du høve til å reservere deg («reservasjonsretten») mot at nokre opplysningar om deg blir registrert, lagra eller utlevert (behandla).

Meir informasjon om reservasjonsretten med meir, finn du på heimesidene til:

Folkehelseinstituttet - generelt om sentrale helseregister​

Mammografiprogrammet til Kreftregisteret

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft hos Kreftregisteret

Når det gjeld forsking er det ein generell reservasjonsrett for bruk av biologisk materiale.

Skjema finn du hos Folkehelseinstituttet

Du kan altså sjølv ta kontakt med det enkelte helseregister, for å få meir informasjon om registeret og korleis opplysningar om deg kan brukast.

Sist oppdatert 16.06.2021