logo Helse Vest
Grafikk, grå farge.

Informasjon til avtalespesialistar

Informasjonsside for alle avtalespesialistane Helse Vest har driftsavtale med. Det er cirka 260 avtalespesialister som er fordelt mellom spesialistar innanfor somatikk og psykisk helsevern.

Avtalespesialistordninga er regulert gjennom Statsavtalen, Rammeavtalen inngått mellom dei fire regionale helseføretaka og Den norske legeforening/Norsk Psykologforening, individuell avtale og samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og det aktuelle helseføretaket.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørgje-for-ansvaret til Helse Vest RHF. Det inneber m.a. at avtalespesialisten skal gjennomføre undersøkingar, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovverk, jf. punktet til rammeavtalen 4.1. I sørgje-for-ansvaret er det ei forventning om at avtalespesialistane skal bidra til å redusere ventelistene ved aktuelt helseføretak.​​​​

 

Nyheitsbrev

​Vi startar opp med eit eige nyheitsbrev for avtalespesialistar hausten 2022. Brevet blir sendt ut på e-post til alle avtalespesialistar i regionen.​​

​​Har du forslag til tema vi skal skrive om?​ 

Er du avtalespesialist i Helse Vest og får du ikkje nyheitsbrevet? 

Send ei melding til oss
    Sist oppdatert 24.04.2023