logo

Referansegrupper

Nasjonale tjenester og nasjonale sentre skal etablere referansegrupper som skal bidra til likeverdig tilgang for helsetjenesten og pasienter i hele landet, sikre at tjenesten/senteret drives i tråd med formålet samt sikre kunnskapsspredning på tvers av regioner.

Oransje ikoner. Grafikk.

Referansegruppene skal bestå av en representant fra hvert RHF, en brukerrepresentant og en representant fra tjenesten/senteret, se også mandat for referansegrupper for henholdsvis nasjonale tjenester og nasjonale sentre.

Ved etablering av referansegruppen må alle regioner kontaktes for å oppnevne representanter til gruppen. Aktuell brukerorganisasjon skal kontaktes for oppnevning av brukerrepresentant. Ved behov kan regionalt brukerutvalg kontaktes ved oppnevning av brukerrepresentant.

Ved behov for utskifting av medlemmer i referansegrupper eller nettverk, skal ansvarlig institusjon ved tjeneste eller senter ta kontakt med kontaktperson i aktuelt regionalt helseforetak (RHF). Foreslå gjerne representant til RHF som oppnevner.

Mandat for referansegrupper for nasjonale tjenester

Mandat for referansegrupper for nasjonale sentre

Referansegruppene skal ha brukerrepresentanter. Aktuell brukerorganisasjon skal kontaktes for oppnevning av brukerrepresentant. Ved behov kan regionalt brukerutvalg kontaktes ved oppnevning av brukerrepresentant.

Helseforetaket som har ansvaret for tjenesten/senteret, betaler utgifter knyttet til brukerrepresentasjon.

Dersom du har spørsmål som ikke kan avklares med egen brukerorganisasjon eller brukerutvalg, ta kontakt med servicemiljøet i den regionen som har ansvar for tjenesten/senteret.

Mandat for referansegrupper for nasjonale tjenester

Mandat for referansegrupper for nasjonale sentre

I tillegg til oppgaver knyttet til referansegruppen som helhet, skal de RHF-oppnevnte representantene bidra til at tjenesten er kjent i egen region.

Referansegrupper for behandlingstjenester:

  • Påse at aktuelle helseforetak og fagmiljø i egen region er informert om behandlingstjenesten og gjeldende rutiner for pasientseleksjon, henvisning, forberedelser og oppfølging.
  • Bidra til å avklare ansvarsfordeling internt i egen region for de deler av sykdomsforløpet som ikke er en del av den høyspesialiserte fase av behandlingen.
  • Følge med på om pasienter fra egen region får tilfredsstillende tilbud fra den nasjonale tjenesten
  • Understøtte gjennomføring av kliniske forskningsprosjekt og innrapportering til kvalitetsregistre fra egen region.

Referansegrupper for kompetansetjenester:

  • Bidra til kompetanseoppbygging gjennom dialog med fagmiljø i egen region
  • Understøtte gjennomføring av kliniske forskningsprosjekt og innrapportering til pasientregistre fra egen region.

Referansegrupper for senter:

  • Bidra til kompetanseoppbygging gjennom dialog med fagmiljø i egen region
  • Understøtte gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter og innrapportering til pasientregistre fra egen region.

Dersom du har spørsmål knyttet til din rolle i referansegruppen eller om tjenesten/senterets funksjon eller organisering internt i egen region, ta kontakt med servicemiljøet i din region.

Mandat for referansegrupper for nasjonale tjenester

Mandat for referansegrupper for nasjonale sentre​​​

 

Sist oppdatert 24.03.2023