logo Helse Vest

Referansegrupper

Nasjonale tjenester og nasjonale sentre skal etablere referansegrupper som skal bidra til likeverdig tilgang for helsetjenesten og pasienter i hele landet, sikre at tjenesten/senteret drives i tråd med formålet samt sikre kunnskapsspredning på tvers av regioner.

Oransje ikoner. Grafikk.

Referansegruppene skal bestå av en representant fra hvert RHF, en brukerrepresentant og en representant fra tjenesten/senteret, se også mandat for referansegrupper for henholdsvis nasjonale tjenester og nasjonale sentre.

Ved etablering av referansegruppen må alle regioner kontaktes for å oppnevne representanter til gruppen. Aktuell brukerorganisasjon skal kontaktes for oppnevning av brukerrepresentant. Ved behov kan regionalt brukerutvalg kontaktes ved oppnevning av brukerrepresentant.

Ved behov for utskifting av medlemmer i referansegrupper eller nettverk, skal ansvarlig institusjon ved tjeneste eller senter ta kontakt med kontaktperson i aktuelt regionalt helseforetak (RHF). Foreslå gjerne representant til RHF som oppnevner.

Mandat for referansegrupper for nasjonale tjenester

Mandat for referansegrupper for nasjonale sentre

Referansegruppene skal ha brukerrepresentanter. Aktuell brukerorganisasjon skal kontaktes for oppnevning av brukerrepresentant. 

Helseforetaket som har ansvaret for tjenesten/senteret, betaler utgifter knyttet til brukerrepresentasjon.

Dersom du har spørsmål som ikke kan avklares med egen brukerorganisasjon eller brukerutvalg, ta kontakt med servicemiljøet i den regionen som har ansvar for tjenesten/senteret.

Mandat for referansegrupper for nasjonale tjenester

Mandat for referansegrupper for nasjonale sentre

I tillegg til oppgaver knyttet til referansegruppen som helhet, skal de RHF-oppnevnte representantene bidra til at tjenesten er kjent i egen region.

Referansegrupper for behandlingstjenester skal:

  • samarbeide med behandlingstjenesten om gode henvisningsrutiner og helhetlige pasientforløp.
  • spre informasjon til eget fagmiljø om behandlingstjenesten.
  • samarbeide med tjenesten om årlig rapportering og gi tilbakemelding på tjenestens arbeid. Tilbakemeldingen skal være en integrert del av tjenestens årsrapport.

Referansegrupper for kompetansetjenester skal:

  • sikre forankring og lik tilgang til kompetanse i alle helseregioner.
  • bidra til økt kvalitet i behandlingsforløpet.
  • samarbeide med tjenesten om årlig rapportering og gi tilbakemelding på tjenestens arbeid. Dette skal være en integrert del av tjenestens årsrapport.

Referansegrupper for senter skal:

  • sørge for at oppdatert informasjon til helseforetak, fagmiljø, brukerorganisasjoner og pasienter er tilgjengelig.
  • spre informasjon til eget fagmiljø om senteret.
  • samarbeide med senteret om årlig rapportering og gi tilbakemelding på senterets arbeid. Tilbakemeldingen skal være en integrert del av tjenestens årsrapport.
  • fange opp problemer og svakheter ved tjenestens funksjon slik det oppleves i landet som helhet, og bringe inn krav og ønsker til kompetansetjenesten på bakgrunn av dette.

Dersom du har spørsmål knyttet til din rolle i referansegruppen eller om tjenesten/senterets funksjon eller organisering internt i egen region, ta kontakt med serviceenheten i din region.

Relevante dokumenter for deg som deltar i referansegruppen​​​​

 

Sist oppdatert 24.03.2023