logo Helse Vest

Søknadsprosess og søknadsskjema

Helseforetak kan søke om å opprette nye nasjonale behandlingstjenester og kompetansetjenester i 2024. De regionale helseforetakenes frist for å sende inn søknader om nye nasjonale tjenester er 31. august 2024.

Nytt for 2024 er at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tar beslutning om opprettelse, endring og avvikling av nasjonale tjenester, dette er ikke lenger delegert til Helsedirektoratet.

De regionale helseforetakene kan søke om godkjenning av nye nasjonale tjenester, i tråd med oppdatert veileder for nasjonale tjenester.

Nasjonale tjenester er regulert i egen forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. HOD vedtok i 2020 endringer i det nasjonale styringssystemet for nasjonale tjenester med blant annet en tydeligere avgrenset funksjonstid for kompetansetjenester, jf. Nasjonale tjenester - regjeringen.no.

Søknadsfrist og forankring

Helseforetakene kan søke om nye nasjonale behandlingstjenester og kompetansetjenester i 2024. Foretakene må selv vurdere aktuelle søknader, og bare fremme søknader som foretaket mener har reelle muligheter til å vinne fram.

Søknadene skal være forankret i eget helseforetak og sendes til det respektive regionale helseforetaket. Merk at hver region setter egne frister for søknads- og forankringsprosessen.   

De regionale helseforetakenes frist for å sende inn søknader til RHF-enes servicemiljø er 31. august 2024.

Januar

 • RHF-enes servicemiljø sender ut informasjon om mulighet for å søke om nye tjenester/alternativt lyser ut mulighet for å søke innen et prioritert fagområde

Februar - August

 • Internt arbeid i HF – ledelsesforankring og avklaring av ressursbehov
 • Forankring av søknader i egen region
 • Vurdering i regionale fagdirektørmøter/direktørmøter (avhengig av hva regionen ønsker)
 • Regionen vurderer hvilke søknader som skal prioriteres

August

 • 31. august: Søknader sendes fra RHF-ene til RHF-enes servicemiljø

September

 • RHF-enes servicemiljø vurderer søknadene og gjør eventuelle nødvendige avklaringer med søkerregion
 • RHF-enes servicemiljø sender søknader til alle regioner v/regionalt servicemiljø for vurdering av faglig støtte til søknaden

Oktober

 • Forankring av søknader i alle regioner – regional vurdering av søknader – f. eks gjennom regionalt fagdirektørmøte

November

 • 15. november: frist for å sende vurdering og prioritering av søknadene til RHF-enes servicemiljø
 • RHF-enes servicemiljø forbereder sak til IRF med forslag til prioritering av søknader

Desember

 • Sak til IRF – IRF vurderer hvilke søknader som skal sendes Helse- og omsorgsdepartementet og prioriterer disse
 • IRF vurderer om det aktuelt å legge føringer på neste års søknadsprosess om prioriterte fagområder

Januar

 • 15. januar: søknadsfrist Helse- og omsorgsdepartementet

Søknadsvurdering 

RHF-ene har en samordnet søknadsprosess hvor RHF-enes servicemiljø for nasjonale tjenester, nettverk og sentre koordinerer arbeidet med nye søknader.

Innsendte søknader skal som ledd i søknadsprosessen vurderes i de andre regionene. De regionale innspillene som gis, skal følge søknadene når de blir lagt fram for interregionalt fagdirektørmøte 11. desember 2024. I dette møtet blir det bestemt hvilke søknader som skal sendes til Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 15. januar 2025.

Ta kontakt

Søknadsprosessen er omfattende, og det er lurt å starte arbeidet i god tid.  

Ta kontakt med RHF-enes servicemiljø ved eventuelle spørsmål

Sist oppdatert 16.02.2024