logo Helse Vest

Utanlandske medarbeidarar

Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka i helseføretaka våre og vil leggje til rette for at alle medarbeidarar skal trivast og yte sitt beste. Vi skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.

​​​​​​​Medarbeidarane våre er den viktigaste ressursen vår. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert samansetnad når det gjeld kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Ved tilsetting blir det stilt dei sa​​​me krava til utanlandske borgarar som norske:​​

 • Du må kunne kommunisere på norsk skriftleg og munnleg
 • Du må kunne vise fram gyldig opphalds- og arbeidsløyve der dette er eit krav
 • Du må framvise autorisasjon der det er eit krav.
 • Politiattest til stillingar der det er påkravd, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemma.
 • Rett dokumentasjon på vaksinasjon.

Hovudreglar opphaldsløyve for arbeid:​​

 • ​EØS-borgarar (EU og EFTA) kan registrere seg i Norge i staden for å søke opphaldsløyve for arbeid. EØS-borgarar skal registrere seg hvis dei skal opphalde seg og arbeide i Norge i over tre månader. Det er politiet som administrerer denne ordninga.
 • Nordiske borgarar har opphaldsløyve for arbeid i Noreg.
 • Statsborgarar utanfor EØS må som hovudregel søkje opphaldsløyve.
 • Har du mellombels opphaldsløyve for arbeid må du opplyse om dette til arbeidsgivaren din. Løyve må fornyast seinast ein månad før det går ut.
 • I samband med søknad om skattekort og ID-kontroll får du tildelt norsk fødselsnummer/D-nummer. Opplysningar om dette får du via Skatteetaten eller Ny i Norge sine nettsider. 
 • For å opne bankkonto for utbetaling av lønn i Noreg må du ha norsk fødselsnummer.​

Sist oppdatert 23.01.2023