logo Helse Vest

Retningslinjer for kliniske forskarstipend

Samarbeidsorganet vil tildele kliniske forskarstipend til forskarar tilsett i klinisk verksemd. For søknadar om klinisk forskarstipend skal kandidaten stå som søkjar. Stipenda er personlege og kan ikkje overførast til andre. Søkjarar kan ikkje sende inn fleire søknader i same søknadskategori.

Page in English

Kliniske studiar er ei prioritert oppgåve i spesialisthelsetenesta. Kliniske forskarstipend skal stimulere og styrkje utvikling av klinisk forsking i det medisinske fagmiljøet i regionen. Kliniske forskarstipend kan også nyttast i pågåande kliniske behandlingsstudiar. 

Kven kan søkje – krav på søknadstidspunktet

  • Ved søknadar om klinisk forskarstipend må prosjektleiar vere tilsett ved eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon i regionen og ha si stilling i klinisk eller paraklinisk verksemd i minst 50 prosent stilling.
  • Søkjar må ha helseprofesjonsutdanning og vere helsepersonell med autorisasjon etter helsepersonellova.
  • Søkjar må ha avlagt doktorgrad og gjennomført minimum ein periode som postdoktor, eller vore aktiv i forsking i ein tilsvarande periode etter avlagt PhD.

Ved eventuell tildeling

Ved tildeling av klinisk forskarstipend frå Helse Vest skal kandidaten tilsetjast ved helseføretaket søknaden kjem frå («Søkarinstitusjon»).

Klinisk forskarstipend kan søkjast for eitt til tre år (100 prosent stilling). Stipend kan takast ut i anten 50 eller 100 prosent stilling (utbetaling av stipendet vil følgje dette). Kliniske stipend som det er eit ønske om å gjennomføre i 50 prosent stilling, skal kombinerast med den kliniske stillinga.

Brukarmedverknad i forsking

Alle som får Helse Vest sine forskingmidlar, skal ta kurs i brukarmedverknad i forsking.  Les meir om brukarmedverknad i Helse Vest.​

​Kva kan det søkjast om

Klinisk forskarstipend skal dekke løn til eiga stilling (postdoktorstipendsats) og ekstra driftsmidlar. Tildelinga skal nyttast til løn med sosiale utgifter og til drift av prosjektet. Total kostnadsramme er p.t. 1,3 millionar kroner per år i 1-3 år.

Dersom søkjaren ønskjer å bli vurdert i kategorien postdoktorstipend eller som eit vanleg fleirårig prosjekt i tilfelle søknaden om klinisk forskarstipend ikkje når opp i konkurransen, må det sendast inn separate søknadar. Budsjett og prosjektframstilling må i så fall bli tilpassa kvar enkelt søknadskategori.

Prosjektframstilling og andre vedlegg

Det skal lastast opp to vedlegg til søknaden:

Det er utarbeidd ein felles mal for prosjektframstilling som skal brukast ved innsending av søknad om forskingsmidlar. I denne vil du finne informasjon om kva element som skal inngå i prosjektframstillinga. Prosjektframstillinga skal lastast opp som vedlegg til søknaden (PDF-format).

Vedlegga skal samlast i eitt vedlegg i den rekkefølgja som er skissert nedanfor. Vedlegget skal lastast opp som eit PDF-dokument under «Andre vedlegg» i søknadsskjemaet.

  1. CV (tilrådd lengde 2 sider) og publikasjonsliste for dei siste fem åra.

 Revidert juni 2020

Sist oppdatert 22.01.2024