logo Helse Vest

Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet lagar dei fire regionale helseføretaka kvart år rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene».

Rapporten presenterer nøkkeltal for forsking og innovasjon. Den viser mellom anna kor mykje pengar som går til forsking og innovasjon kvart år, og kor mange forskingsprosjekt det er innan ulike forskingsområde.

I tillegg har rapporten oversikt over brukarmedverknad i forskingsprosjekt, tal for vitskaplege publikasjonar og avlagde doktorgrader. Pluss mykje anna.

Rapporten for 2022 blei overlevert til helse- og helseomsorgsminister Ingvild Kjerkol 26. mai 2023.

 

Les nyheitssaka om overrekking av rapporten for 2022

Heile rapporten for 2022 finn du her (PDF)

 

Nasjonale forskingsartiklar

 

     

     

    Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta

      Sist oppdatert 01.06.2022