logo

Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet lagar dei fire regionale helseføretaka kvart år rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene».

Rapporten presenterer nøkkeltal for forsking og innovasjon. Den viser mellom anna kor mykje pengar som går til forsking og innovasjon kvart år, og kor mange forskingsprosjekt det er innan ulike forskingsområde.

I tillegg har rapporten oversikt over brukarmedverknad i forskingsprosjekt, tal for vitskaplege publikasjonar og avlagde doktorgrader. Pluss mykje anna.

Rapporten for 2022 blei overlevert til helse- og helseomsorgsminister Ingvild Kjerkol 26. mai 2023.

 

Les nyheitssaka om overrekking av rapporten for 2022

Heile rapporten for 2022 finn du her (PDF)

 

Nasjonale forskingsartiklar

 

 

Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta

 • En mann og en kvinne som har sertifikat
  26. mai 2023
  Dette forsket sykehusene på i 2022

  Kjønnsspesifikk forskning, persontilpasset medisin, psykisk helse, kreft og kunstig intelligens. Det skjer hele veien viktig forskning og innovasjon i sykehusene. Fredag 26. mai mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den tiende nasjonale rapporten om forsknings- og innovasjonsaktivitetene i helseforetakene i 2022.

 • Helseminister og fagdirektør i Helse Vest RHF hilser hverandre, foto
  1. juni 2022
  Nasjonal forskningsrapport 2021: En milliard kroner til kunnskap for bedre pasientbehandling

  Kunnskap om virkningen av koronavaksinering, kunstig intelligens i kreftbehandling og rusavhengiges vei til rusfrihet. I 2021 ble det drevet forskning og innovasjon for mer enn én milliard kroner i spesialisthelsetjenesten landet over.

Sist oppdatert 01.06.2022