logo
Grafikk, grå farge.

Informasjon til avtalespesialistar

Informasjonsside for alle avtalespesialistane Helse Vest har driftsavtale med. Det er cirka 260 avtalespesialister som er fordelt mellom spesialistar innanfor somatikk og psykisk helsevern.

Avtalespesialistordninga er regulert gjennom Statsavtalen, Rammeavtalen inngått mellom dei fire regionale helseføretaka og Den norske legeforening/Norsk Psykologforening, individuell avtale og samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og det aktuelle helseføretaket.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørgje-for-ansvaret til Helse Vest RHF. Det inneber m.a. at avtalespesialisten skal gjennomføre undersøkingar, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovverk, jf. punktet til rammeavtalen 4.1. I sørgje-for-ansvaret er det ei forventning om at avtalespesialistane skal bidra til å redusere ventelistene ved aktuelt helseføretak.​​​​

 

Nyheitsbrev

​Vi startar opp med eit eige nyheitsbrev for avtalespesialistar hausten 2022. Brevet blir sendt ut på e-post til alle avtalespesialistar i regionen.​​

​​Har du forslag til tema vi skal skrive om?​ 

Er du avtalespesialist i Helse Vest og får du ikkje nyheitsbrevet? 

Send ei melding til oss
 • En mann i dress
  28. juni 2023
  – Dette blir ikkje komplisert

  Den nye ordninga for tilvisingar vil ikkje endre så mykje for pasientane i Helse Førde. Det meiner avdelingssjef Trond F. Aarre ved Nordfjord psykiatrisenter.

 • Mann i oransje genser
  28. juni 2023
  Slik blir ordninga i Helse Bergen

  Helse Vest RHF har gitt helseføretaka ansvaret for å implementere den nye tilvisingsordninga «Ein veg inn». I Helse Bergen er tilvisingsmottaka på dei private og offentlege DPS-ane som ligg nærast pasienten.

 • Mann med briller i blå skjorte
  28. juni 2023
  Fastlege: – Dette har vi alltid ønskt oss

  For fastlegane er den nye tilvisingsordninga ein draum som endeleg skal oppfyllast. Det beste med ordninga blir at pasientane får rask vurdering, meiner fastlege og leder for Regionutval Vest, Jan Robert Johannessen i Stavanger.

Sist oppdatert 24.04.2023