logo

Søknad om nye nasjonale tjenester

Søknader om opprettelse av nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester sendes inn gjennom de regionale helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet har delegert myndigheten til å godkjenne nye nasjonale tjenester til Helsedirektoratet.

Grå og lyseblå ikoner. Grafikk.

De regionale helseforetakene skal søke Helsedirektoratet om godkjenning av nye nasjonale tjenester. Brukerorganisasjoner, fagmiljøer og nasjonale myndigheter m.fl. kan anmode regionale helseforetak om å søke om opprettelse eller endring av nasjonale tjenester.

De regionale helseforetakene skal samordne og prioritere søknadene ut fra nasjonale behov. Samlet søknad fra de regionale helseforetakene om opprettelse/endring av nasjonale tjenester med prioritering av forslagene skal sendes Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. januar hvert år.

De regionale helseforetakene har sammen med Helsedirektoratet utarbeidet søknadsskjema for både behandlingstjenester og kompetansetjenester. 

Eget søknadsskjema skal benyttes, ta kontakt med servicemiljøet i din region.

Søknadene sendes til aktuelt helseforetak innen fastsatte frister. Fristene annonseres i forbindelse med invitasjon til å søke nasjonale tjenester.​

Ta kontakt med det regionale servicemiljøet i din region for en første gjennomgang av planen for å søke nasjonal tjeneste.

Regjeringens veileder for nasjonale tjenester inneholder informasjon om oppgaver og forventninger til tjenestene. Veilederen er det viktigste grunnlagsdokumentet for utfylling av søknadsskjemaet.

Dersom søknaden om behandlingstjenester forutsetter bruk av en ny metode, skal det vedlegges en positiv beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder om innføring av ny behandlingsmetode.

Ved søknad om flerregional behandlingstjeneste skal det leveres en samlet søk​nad fra de to helseforetakene som ønsker å etablere tjenesten.

Alle nasjonale tjenester skal etablere en referansegruppe som skal bidra til likeverdig tilgang for helsetjenesten og pasienter i hele landet, sikre at tjenesten/senteret drives i tråd med formålet samt sikre kunnskapsspredning på tvers av regioner. Les mer om krav til sammensetning under Referansegrupper. (Lenke til boksen om referansegrupper).

Veileder for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten​​

 

 

Sist oppdatert 29.03.2023