logo Helse Vest

Tjenester, nettverk og sentre

Nasjonale behandlings- og kompetansetjenester, nasjonale kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre skal spre kompetanse og samarbeide tett med fagmiljø i alle regioner.

Blå grafikk med ulike symboler.

 

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale medisinske kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester er et tilbud om utredning og behandling av i hovedsak en liten gruppe pasienter som har behov for høyspesialisert kompetanse eller bruk av spesialisert medisinsk utstyr. En nasjonal behandlingstjeneste skal bare etableres ved ett helseforetak i landet. En flerregional behandlingstjeneste er én tjeneste lokalisert til to helseforetak i to ulike helseregioner.

Nasjonale kompetansetjenester skal innenfor en fastsatt tidshorisont sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde til en definert målgruppe i helsetjenesten. En nasjonal kompetansetjeneste kan enten ha funksjonen "opplæring" med en virketid på 5 år eller funksjonen "kompetanseoppbygging" med en virketid på 10 år.​

Regjeringens nettside om nasjonale tjenester (regjeringen.no)

Forskrift om krav til spesialisthelsetjenester, godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten og bruk av betegnelsen universitetssykehus (lovdata.no)

Veileder for Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (PDF)

Årsrapporter fra nasjonale tjenester t.o.m. 2022

Årsrapporter fra nasjonale tjenester f.o.m. 2023

​Etter avvikling som nasjonal tjeneste, kan kompetansetjenester videreføres som et kvalitets- og kompetansenettverk utenom regelverket for nasjonale tjenester. Kvalitets- og kompetansenettverk skal bidra til å videreføre fagmiljø som er bygget opp. Nettverkene skal forankres i de regionale helseforetakene (RHF-ene), som i fellesskap har ansvar foroppretting og avvikling av nettverkene.

Kvalitets- og kompetansenettverk skal bidra til likeverdige helsetjenester med god kvalitet, og med mål om å redusere variasjon i praksis.

Hovedoppgavene for nettverk er:

  • ​Kompetansespredning gjennom nettverket ved å bistå til at eksisterende og ny kunnskap fra forskning og kvalitetsregistre blir tatt i bruk i alle regioner
  • Bistå eiere og nasjonale helsemyndigheter til å avklare faglige spørsmål

Kvalitets- og kompetansenettverk har en varighet på fem år med øremerket tilskudd.

​Rammeverk for kvalitets- og kompetansenettverk (PDF)

Rutiner for nasjonale kvalitets- og kompetansenettverk (PDF)


Informasjon til kompetansetjenester som skal etablere et kvalitets- og kompetansenettverk (PDF)


Mal for samarbeidsavtale ved etablering av kvalitets- og kompetansenettverk (DOCX)

Nasjonale kompetansetjenester som har oppfylt sitt formål skal avvikles som kompetansetjenester. Noen kompetansetjenester blir videreført som nasjonale sentre. Nasjonale sentre er forankret i alle regioner. Mandatet til de nasjonale sentrene er forankret i interregional fagdirektørmøte. Sentrene har en referansegruppe med deltakere fra alle regioner og brukerrepresentasjon.​

Nasjonale sentre har en varighet på fem år med øremerket tilskudd.

Rutiner for nasjonale sentre (PDF)

Mandat for referansegrupper for nasjonale sentre (PDF)

Nasjonale tjenester, nettverk og sentre skal årlig levere en rapport med status for aktiviteter og resultater med utgangspunkt i oppgavene og vilkårene for etablering. Lenke til rapportskjema blir sendt ut fra RHF-enes servicemiljø.

Les alt om årsrapporteringa her

Les alle årsrapporter f.o.m. 2023

Les alle årsrapporter t.o.m 2022

Helsedirektoratet er delegert myndigheten til godkjenning, avvikling og endring av nasjonale tjenester. Ved godkjenning av nye nasjonale tjenester forutsettes det at tjenesten opprettes senest innen ett år etter godkjenning. 

Regjeringens nettside om nasjonale tjenester​

Forskrift om krav til spesialisthelsetjenester, godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten og bruk av betegnelsen universitetssykehus

Etter endt periode som nasjonal kompetansetjeneste, beslutter de regionale helseforetakene i felleskap videre status for tjenesten. Viktige dokumenter for de som skal videreføres som nettverk eller senter:

Rutiner for nasjonale sentre (PDF)

Rammeverk for kvalitets- og kompetansenettverk (PDF)

Rutiner for nasjonale kvalitets- og kompetansenettverk (PDF)

​Ved behov for utskifting av medlemmer i referansegrupper eller nettverk, skal ansvarlig institusjon ved tjeneste eller senter ta kontakt med kontaktperson i aktuelt regionalt helseforetak (RHF). Foreslå gjerne aktuell representant til RHF som oppnevner.

Endring av navn på eller innhold i nasjonale tjenester skal godkjennes av Helsedirektoratet.​

Les mer under retningslinjer og rammeverk

 

Sist oppdatert 27.04.2023