logo Helse Vest

Retningslinjer for open prosjektstøtte

Som hovudregel skal prosjektleiar – den som er fagleg ansvarleg for prosjektet – stå som søkjar. Søkjar skal som eit minimum ha avlagt doktorgrad. Søkjarar kan ikkje sende inn fleire søknader i same søknadskategori.

​Page in English

Helse Vest tildeler inntil 1,5 millionar kroner per år i tre år i søknadskategorien Open prosjektstøtte. Prosjekt som søkjar midlar for eitt år, skal nytte søknadskategorien "Korttidsprosjekt". Framdrifta i prosjekta skal dokumenterast gjennom årlege rekneskapsrapportar og faglege rapportar.

Kven kan søkje – krav på søknadstidspunktet

Søkjaren må vere tilsett i minimum 20 prosent ved eit helseføretak i regionen eller ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest. 

Sjå "Kven kan søkje forskingsmidla​r" for meir informa​sjon

Om tilsettingskrava ikkje er oppfylte, kan personar tilsett ved universitet og høgskular i regionen, og private rus- og rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Vest, likevel søkje dersom det føreligg ein forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon.

Dersom søkjar går av for aldersgrensa i løpet av prosjektperioden, skal det leggjast ved ei utgreiing frå søkjarinstitusjonen (til dømes frå forskingsavdelinga) på kven som skal overta ansvaret for prosjektet.

Kva kan det søkjast om

Det kan søkjast om å få dekt kostnadar til personell, drift og utstyr.

Dersom det blir søkt om utstyr, skal det gjerast greie for kva miljø som skal bruke utstyret. Eigarskap til utstyret skal vere avklart, og vedlikehald skal sikrast gjennom at anskaffinga inkluderer fleirårige servicepakkar.

Dersom utstyret finst ved institusjonen, i geografisk nærleik eller det er sikra tilgang til utstyret gjennom nasjonale avtalar, skal søkjar godtgjere behovet for å duplisere utstyret. Utstyr som blir kjøpt inn via forskingsmidlar i Helse Vest, skal etter nærmare avtale kunne brukast av alle interessentar.

 

Meir om personell

Det kan søkjast om å få dekt kostnadar til støttepersonell som laboratorieteknikar og forskingssjukepleiar o.a.

Det kan søkjast om frikjøp av klinisk stilling i sjukehus (fastlønn/grunnlønn) i inntil 6 månadar (totalt for prosjektperioden). Det bør godtgjerast at andre alternativ for forskingsfri er brukt eller ikkje tilgjengeleg.

Søknad om doktorgradsstipend eller postdoktorstipend knytt til prosjektet skal fremjast i eigen søknad, sjå eigne retningslinjer for stipend. Driftsmidlar til stipendiatar skal dekkjast frå andre kjelder (jf. retningslinjer for stipendiatar), og kategorien open prosjektstøtte skal ikkje einsidig nyttast til driftsmidlar for stipendiatar.

Det er ikkje mogleg å søkje forskarstipend/forskarstillingar.

Ved eventuell tildeling

Ved eventuell tildeling skal personell som er finansiert av Helse Vests forskingsmidlar tilsetjast ved søkarinstitusjonen (helseføretak/privat, ideell institusjon).

Dersom det skjer endringar i tilsettingsforholdet til søkjaren etter tildeling og i løpet av prosjektperioden (jf. Kven kan søkje Helse Vests forskingsmidlar), har søkjarinstitusjonen det avgjerande ordet for om også prosjektet si tilknyting skal bli endra eller om det må bli utpeikt ny prosjektleiar.

Brukarmedverknad i forsking

Alle som får Helse Vest sine forskingsmidlar, skal ta kurs i brukarmedverknad i forsking.  Det skal gjerast rede for brukarmedverknad i prosjektframstillinga. Les meir om brukarmedverknad i Helse Vest.​

Prosjektframstilling og andre vedlegg

Det skal lastast opp to vedlegg til søknaden.

Det er utarbeidd felles mal for prosjektframstilling​ som skal brukast ved innsending av søknad om forskingsmidlar. I denne vil du finne informasjon om kva element som skal inngå i prosjektframstillinga. Prosjektframstillinga skal lastast opp som vedlegg til søknaden (PDF-format).

Vedlegga skal samlast i eitt vedlegg i den rekkefølgja som er skissert nedanfor. Vedlegget skal lastast opp som eit PDF-dokument under «Andre vedlegg» i søknadsskjemaet.

  1. Søkjaren​ sin CV (sjå forslag til mal) og publikasjonsliste siste fem år.
  2. Forankringsavtale dersom aktuelt. Sjå Kven kan søkje forskingsmidlar
  3. Dersom søkjar går av for aldersgrensa i løpet av prosjektperioden, skal det leggjast ved ein utgreiing på kven som skal overta ansvaret for prosjektet.
Dersom ønskjeleg: CV og publikasjonsliste for dei siste fem åra for viktige samarbeidspartnarar.
 
 
Revidert juni 2022

 

Sist oppdatert 22.06.2022