logo Helse Vest

Retningslinjer og skjema

Det regionale samarbeidsorganet har utarbeidd retningslinjer for dei søkbare forskingsmidlane i Helse Vest.

Page in English

 

Handtering av forskingsmidlane

Overføring av forskingsmidlane

Kreditering av publikasjonar

Permisjonar

Det kan søkjast om overføring av midlar i forbindelse med årsrapportering for rekneskap. Begge delar har frist 20. januar.

Det regionale samarbeidsorganet har vedteke å påskjøne forskarar og forskingsmiljø som har medverka til doktorgradar. Som utgangspunkt for påskjøning av produktive forskingsmiljø, blir Helse- og omsorgsdepartementet sitt målesystem brukt.

Påskjønning av forskingsproduksjon

Prinsipp for Str​ategiske satsingar

Behov for akutte forskingsmidlar

I tillegg til formålet for midlane og retningslinjene for kven som kan søkje, gjeld følgjande prinsipp for Helse Vest sine forskingsmidlar:

  • Forskingsmidlane skal tildelast til og handterast av helseføretaka i regionen og private, ideelle institusjonar​ (altså søkjarinstitusjonane)
  • Personell finansiert av midlane skal tilsetjast i søkjarinstitusjon
  • Midlane kan berre nyttast til prosjektet det er søkt midlar til
  • Midlane skal nyttast i tråd med tildelinga, overordna prinsipp og søkjarinstitusjonane sine retningslinjer
  • Det kan ikkje takast dekningsbidrag av midlane​
Sist oppdatert 11.01.2023