logo Helse Vest

Retningslinjer for utanlandsstipend

Det blir lagt vekt på internasjonalt nettverk og forskingssamarbeid i vurderinga av prosjekta som søkjer Helse Vest sine forskingsmidlar.

​​​​​​Page in English

Det regionale samarbeidsorganet bidreg med støtte til utanlandsopphald for forskarar som søkjer H​else Vests forskingsmidlar. Sjå Kven som kan søkje forskingsmidlar.

Søkjarar til postdoktorstipend blir spesielt oppfordra til å gjennomføre eit utanlandsopphald i løpet av stipendperioden, sjå retningslinjer for postdoktorstipend.

Det blir gitt støtte til forskingsopphald for 6 eller 12 månader i 100 prosent stilling. Det kan søkjast om å få dekt følgjande kostnadar:

    • Opphald: Satsen varierer ut frå om ein reiser åleine eller med familie. Satsane for utanlandsstipend skal dekkje dokumenterte etablerings- og meirutgifter ved forskingsopphald i utlandet. Det vil bli trekt skatt av eit eventuelt overskot. Se satser for søknadsrunden.
    • Reise: Det kan søkjast om dekning av reiseutgifter (billigaste reisemåte).  Innanfor eit og same prosjekt kan det gis støtte til fleire kortare opphald og fleire tur/retur reiser for forskarar som har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år) og som vel å reise utan barn og ektefelle/samboer.

Det er ein føresetnad at lønn under utanlandsopphaldet blir dekt via stipend eller av arbeidsgivar.

Prosjektframstilling og andre vedlegg

Det skal lastas opp to vedlegg til søknaden:

Det er utarbeidd felles mal for prosjektframstilling​ som skal nyttast ved innsending av søknad om forskingsmidlar. I denne vil du finne informasjon om kva element som skal inngå i prosjektframstillinga. For dei som søkjer utvidelse av Helse Vest postdoktorstipend med utenlandsopphald, kan den opprinnelege prosjektframstillinga tilpassast ved at det gjerast rede for utbytte av utenlandsopphaldet. Prosjektframstillinga skal lastast opp som vedlegg til søknaden (PDF-dokument).

Vedlegga skal samlast i eit vedlegg i den rekkefølgja som er skissert nedanfor. Vedlegget skal lastast opp som eitt PDF-dokument under «Andre vedlegg» i søknadsskjemaet.

  1. Søkjaren skal leggje ved CV (sjå forslag til CV) og liste over publikasjonar for dei siste 5 åra. Merk at for søknadar om doktorgradsstipend er det stipendiaten som skal stå som søkjar.
  2. Forankringsavtale, dersom søkjaren ikkje er tilsett i eit helseføretak eller privat, ideell institusjon i regionen.
  3. Invitasjon frå det utanlandske forskingsmiljøet.
  4. Uttalelse frå eige fagmiljø.
Revidert juni 2021.
Sist oppdatert 23.06.2021